ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM KEEP IT SAFE»

1. Αντικείμενο της Ενέργειας

Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75 ΤΚ 10437, ΑΦΜ: 094459889, ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής»), στα πλαίσια των προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της και της εμπορικής πολιτικής της, διοργανώνει σε διάφορες τακτικές ή έκτακτες περιόδους ανοικτή διάφορες προωθητικές ενέργειες και διαδικτυακούς διαγωνισμούς (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως «η Ενέργεια» ή ο «Διαγωνισμός» αντίστοιχα) και με δώρα συγκεκριμένα προϊόντα της. Εν προκειμένω, για την έναρξη της θερινής περιόδου 2020 διοργανώνει διαδικτυακό Διαγωνισμό που θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα www.keepitsafe.gr (το domain name της οποίας είναι κατοχυρωμένο επ’ ονόματι της Frezyderm και είναι της ιδιοκτησίας, ελέγχου και διαχείρισης της). Για τη συμμετοχή απαιτείται απλώς η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής. Ο Διοργανωτής εγγυάται πως θα ολοκληρώσει τον Διαγωνισμό κατά τρόπο άρτιο και αδιάβλητο. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (οι οποίοι δεσμεύουν τους συμμετέχοντας και τον Διοργανωτή) είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια (οι οποίοι θα κοινοποιηθούν με κάθε πρόσφορο μέσο στο καταναλωτικό κοινό), της διαδικασίας ανάδειξης νικητών και η ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Στην Ενέργεια μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που κατά τη διάρκεια της θα συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις αιτούμενες προδιαγραφές. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή διαγωνιζόμενου πάνω από μία φορά με την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή, σε θυγατρικές εταιρίες και σε εξαρτημένες απ' αυτόν επιχειρήσεις, συνδεόμενοι με κάθε είδους φύσεως εξαρτημένης εργασίας και (β) οι συγγενείς τους μέχρι και δεύτερου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και τυχόν δώρα που παραδόθηκαν επιστρέφονται στον Διοργανωτή.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 18/05/2020, ώρα 12:00:00μμ (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 25/06/2020, ώρα 23:59:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, δεν θα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης της φόρμας συμμετοχής.

5. Τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Ο χρήστης στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος αλλά μόνο την επίσκεψη στην ιστοσελίδα, τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής και την τήρηση των σχετικών οδηγιών.

Ο ενδιαφερόμενος χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα ελεύθερα, χωρίς να απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση του με δημιουργία συγκεκριμένου προφίλ ή με χρήση υφιστάμενων προφίλ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την εισαγωγή στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, ο χρήστης βρίσκει τη φόρμα συμμετοχής και καλείται να συμπληρώσει υποχρεωτικά το κύριο όνομα, το επώνυμο, το email του και, προαιρετικά για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας, το κινητό τηλέφωνο του προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μόνο με τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών στοιχειών καθίσταται δυνατή η οριστική συμμετοχή του χρήστη στον διαγωνισμό, τυχόν υποβολή χωρίς τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία δεν θεωρείται έγκυρη συμμετοχή. Ο συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή καταχώρηση των στοιχείων του, ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής καταχώρηση παρέχει δικαίωμα στον Διοργανωτή να τον αποκλείσει από την ενέργεια.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και εντός δέκα πέντε ημερών, ο Διοργανωτής θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των 20 νικητών. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και θα επικοινωνηθούν στις λοιπές ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές, ο διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

6. Συναίνεση συλλογής προσωπικών δεδομένων

Με την υποβολή της φωτογραφίας και τη συμπλήρωση των στοιχείων του, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού (αναρτημένοι και προσβάσιμοι στην ιστοσελίδα https://www.frezyderm.gr/politiki-aporritou/ ως κάτωθι ορίζεται) και παρέχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του για συλλογή και διατήρηση των συγκεκριμένων στοιχειών που δίδει, με σκοπό τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου, την επικοινωνία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και την επικοινωνία και διενέργεια μελλοντικών προωθητικών ενεργειών και αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού (newsletters) αποκλειστικά για προϊόντα και υπηρεσίες FREZYDERM. Ο Διοργανωτής θα διατηρεί - επεξεργάζεται τα ως άνω ελάχιστα απαραίτητα για τη συμμετοχή προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η διενέργεια του διαγωνισμού δεν απαιτεί ούτε θα δημιουργηθεί αρχείο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία τηρούνται για αόριστο χρόνο, αφού αποσκοπούν στη διαρκή ενημέρωση του υποκειμένου, δεν ανακοινώνονται ούτε μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης του υποκειμένου. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και προβολής / διαφήμισης του στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο χωρίς περαιτέρω υποχρέωση του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και λοιπών στοιχείων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής θα συμπεριλάβει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλωθεί στους αποδέκτες των κάθε είδους προωθητικών ενεργειών του, στα πλαίσια πάντοτε της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει. Τα στοιχεία δεν ανακοινώνονται ούτε μεταβιβάζονται σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τελούν πάντα υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης του υποκειμένου, ώστε το υποκείμενο έχει οποτεδήποτε δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στα δεδομένα που τον αφορούν και δικαίωμα άμεσης διαγραφής τους, με απλή δήλωση ανάκλησης της συναίνεσης και σχετικό αίτημα, με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (εκ της δηλωθείσας στον διαγωνισμό), και ο διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει οποτεδήποτε την ανάκληση της συγκατάθεσης του και την επιθυμία του να μην λαμβάνει εφεξής ενημερωτικό υλικό για τα προϊόντα του Διοργανωτή, αντιστοίχως ο τελευταίος υποχρεούται σε άμεση διαγραφή των στοιχείων του διαγωνιζόμενου κατά τις κείμενες διατάξεις και σε τερματισμό της διαφημιστικής επικοινωνίας. Ο συμμετέχων δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα) και τους σχετικούς Κανονισμούς ΕΕ, για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον Διοργανωτή (FREZYDERM ΑΒΕΕ, Μενάνδρου 75 Αθήνα τ.κ. 104-37, τηλέφωνο 210-5246900, email : info@frezyderm.gr).

7. Δώρο Διαγωνισμού

Ο κάθε νικητής κερδίζει από 1 σετ προϊόντων το οποίο περιλαμβάνει τα προϊόντα SUN SCREEN VELVET FACE SPF 50+, SUN SCREEN COLOR VELVET FACE SPF 50+ & SUN SCREEN VELVET BODY LOTION SPF 50+. Το Δώρο είναι προσωπικό, αμεταβίβαστο και οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής ή εξαργύρωσης του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Το Δώρο θα παραδοθεί από τον Διοργανωτή με ταχυδρομική αποστολή, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας και συνεννόησης με τον κάθε νικητή. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχή / διάκριση, για την οποία διαπιστωθεί ή υπάρχει καταγγελία παράβασης δικαιωμάτων τρίτων ή απόπειρα εξαπάτησης.

8. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα που φιλοξενεί την ενέργεια καθώς επίσης και στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή https://www.frezyderm.gr, καθ' όλη τη διάρκεια του και για διάστημα τριών μηνών από τη λήξη του, μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού οι όροι θα μπορούν να αναζητηθούν μόνο από το αρχείο της FREZYDERM.

9. Ανάκληση προκήρυξης – τροποποίηση όρων

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει τον Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού, τροποποίηση του Δώρου, αλλαγή της διαδικασίας ανάδειξης νικητή), με δημοσίευση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και στον δικτυακό τόπο της FREZYDERM ή με κάθε άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο, ή με γραπτό μήνυμα (SMS) στους συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης - τροποποίησης θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.

10. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του κάθε συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας τους και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

11. ΑΕφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2020